Voorafgaande opmerking: Aan navolgende tekst kunnen geen rechten ontleend worden. Alle hierna volgende maatregelen worden te goeder trouw gegeven, en zijn gebaseerd op publicaties die op het moment door de opsteller gekend zijn, zonder aanname van verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid. Voor de exacte geldende teksten verwijzen wij naar de websites van de Federale en de Deelregeringen.

 

With a little help from my friends… (Joe Cocker)    

Stilaan kruipen we uit het coronadal. Hoewel de meeste specialisten-virologen voorspellen dat het ergens in september of oktober opnieuw prijs zal zijn.

Midden maart maakte de Federale Regering bekend dat alle horecazaken, en ook de andere ‘niet-essentiële’ bedrijven, dicht moesten. Waarschijnlijk geloofde waarschijnlijk niemand dat dit voor langer dan enkele dagen zou zijn. Helaas.

De overheden doen iets…

Zo stond de horeca ineens met grote voorraden bederfbare waren die niet meer gebruikt konden worden. Personeel kon weliswaar snel en met weinig administratieve rompslomp in technische werkloosheid wegens overmacht geplaatst worden, wat er tenminste al voor zorgde dat langs die kant geen massa’s geld wegstroomden.

Vanuit de Federale Overheid kwamen ook steunmaatregelen: ze betreffen vooral uitstel van betaling voor sociale bijdragen, BTW, en dergelijke, en zijn geldig voor het ganse grondgebied.

De regionale overheden gingen subsidies toekennen. Terecht en met dank aanvaard, uiteraard.

Vermits die door de gewestregeringen betaald worden, zit er daar soms een flink verschil in per regio. Het is duidelijk dat die alleen gelden voor vestigingen in de desbetreffende regio, en alleen voor ondernemingen die volledig in regel zijn met RSZ en andere verplichtingen.   

De eerste premie was een eenmalige hinderpremie voor alle bedrijven die moesten sluiten. Later kwam een compensatiepremie voor bedrijven die weliswaar niet moesten sluiten, maar een substantieel deel van hun omzet, 60 % of meer, zagen wegvallen. De modaliteiten van de compensatiepremie verschillen ook: de premies gaan in hoofdzaak naar kleine en microbedrijven, in functie van het aantal tewerkgestelde FTE en de omzet.

 

Bedragen

 

Vlaanderen Brussel Wallonië
Hinderpremie: 4.000
+ 160,- per sluitingsdag
4.000 5.000
Compensatiepremie: 3.000 2.000 2.500

 

De premies gelden per uitbating, met een maximum aantal uitbatingen per onderneming.

Een beetje van alles.

Uiteraard zal het recht op de toekenning van allerhande premies en voordelen later gecontroleerd worden, en zal de administratie terugvorderen indien ze ten onrechte bekomen worden. Een ‘substantiële vermindering van de omzet’ zal uiteraard bewezen moeten worden. Niet uit te sluiten is dat de witte kassa hier een rol kan spelen.

Naast deze in het oog springende noodhulp heeft ieder gewest nog een blik voordelen van allerlei aard opengetrokken, waarvan de meeste gaan over tijdelijke belastingverminderingen. Zo schort Brussel de City Tax op van 1 januari tot 30 juni. Er zijn mogelijkheden van overheidsgaranties bij leningen en achtergestelde leningen. Een aantal van deze maatregelen zijn echter nog niet definitief op het ogenblik dat wij dit schrijven.

Wallonië voorziet in een ‘Ricochet’-lening tot 45 000 euro, waarbij het Waals gewest  een bankgarantie voorziet van 75 %. Daarnaast wordt opschorting van betalingen voor water en elektriciteit voorzien.

Vlaanderen voorziet, naast de hinderpremie van 4 000 euro, vanaf 5 april, en de compensatiepremie van 3 000 euro, ook in 160 euro per verplichte sluitingsdag, dag waarop de zaak normaal open zou zijn. Voor een horecazaak die op maandbasis 22 dagen geopend is, goed voor 3 520 euro per maand. Daarnaast biedt het Vlaams gewest ook in het verstrekken van achtergestelde leningen.

In de buurlanden

Ook in de buurlanden moest de horeca dicht, en kwamen er steunmaatregelen. Het accent ligt daar meestal op leningen, eerder dan op eenmalige subsidies. Ook maakten politici in Duitsland en Nederland al duidelijk dat financiële steun alléén naar ondernemingen gaat die overlevingskansen hebben, iets wat duidelijk moet blijken uit een doorlichting van de boekhouding.

Bedragen

In Nederland kunnen ondernemingen aanspraak maken op 4 000 euro (de zogenaamde TOGS-regeling). Er is ook een Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid  (NOW) die voorziet in 90 % van de loonkosten.

In Duitsland is er steun in functie van het aantal werknemers. De bedragen verschillen van deelstaat tot deelstaat en hangen af van het aantal werknemers. In Nordrhein-Westfalen, de deelstaat die aan België grenst, gaat het bedrag van 9 000 euro voor een onderneming tot 5 werknemers, tot 25 000 euro tot 50 werknemers. In Baden-Württemberg, dat grenst aan onze Duitstalige Gemeenschap, bedraagt de subsidie eenmalig 3 000 euro + 2 000 euro per FTE. (personeelslid)

In Frankrijk kunnen kleine en middelgrote ondernemingen aanspraak maken op bijdragen uit het Fonds National de Solidarité. Ze bedragen 1 500 tot 5 000 euro. Aanvullend kan nog onder een reeks voorwaarden een bijkomend bedrag van 2 000 tot 5 000 euro aangevraagd worden.

 Tekst: HW

www.vlaanderen.be

www.wallonie.be

be.brussels/brussel