Maatregelen die zorgen voor meer flexibiliteit en minder loonlasten, en afgestemd zijn op ondernemerschap, economische groei, jobs en een betere toekomst.

De eerste zes maanden van 2017 waren rampzalig voor de horecasector. Nog nooit gingen zoveel horecazaken kopje onder als in deze periode. De grote schuldige is volgens het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen de witte kassa, de druppel die de emmer deed overlopen. Christine Mattheeuws drukt erop dat: “…het aantoont dat de compensatiemaatregelen van de regering onvoldoende waren.”

Dat de horeca een belangrijke sector is met een bijdrage aan het bnp vergelijkbaar met die van de energie-, farmaceutische en scheikundige sector, is economisch een feit. Dat de sector aansluit bij het sociale en maatschappelijke leven, staat buiten kijf. Maar de sector, mede (en vooral) door de invoering van de witte kassa, blijft zwaar onder druk staan. De sector blijft achterlopen op de ons omringende landen, waar andere btw-voeten bestaan en ook andere sociale bijdragen gehanteerd worden. De sector met zo’n 55.000 btw-plichtige ondernemingen neemt tevens een belangrijk aandeel in de tewerkstelling in en bestaat vooral uit kleinere ondernemingen (1 tot 4 werknemers), die samen goed zijn voor maar liefst 120.000 werknemers. Belangrijk genoeg, dus, om daar iets aan te doen.

 

Alexander: “Meer flexibiliteit en lagere loonkost, ook in de horeca. Daarvoor zorgt deze regering.”

 

Onder impuls van Alexander De Croo, vicepremier in de federale regering, samen met Maggie De Block, minister van Sociale zaken, Philippe De Backer, staatssecretaris bestrijding sociale fraude en Bart Tommelein, viceminister-president en minister van Financiën, Begroting en Energie in de Vlaamse regering, werden maatregelen genomen die zelfstandigen en kmo’s ten goede komen, maar ook specifiek de horeca.

Specifiek voor de horeca

 1. Verdubbeling dagen gelegenheidsarbeid

Het stelsel van gelegenheidsarbeid werd uitgebreid van 100 naar 200 dagen per jaar per horecazaak. Zo zal een horecazaak tijdens de zomermaanden, de schoolvakanties en lange weekends tijdens het jaar meer gelegenheidswerknemers kunnen inzetten.

 1. Vaste contracten: bruto = netto, en méér overuren

Voor de voltijdse werknemers in de horeca werd het aantal overuren voor horecazaken zonder kassaverplichting uitgebreid van 143 naar 300. Voor zaken met witte kassa werd dit zelfs uitgebreid tot 360 uren, meer dan een verdubbeling aan een nog aantrekkelijker tarief. Bruto = netto. Je betaalt geen bedrijfsvoorheffing en wordt ook fiscaal vrijgesteld in de eindbelasting. Dit geldt trouwens ook voor interimarbeid, dat bespaart de werkgever bovendien administratie en geeft hem tijd voor de essentie: ondernemen.

 1. Goedkopere aanwerving eerste 6 werknemers

Er zijn geen patronale RSZ-bijdragen meer verschuldigd op de eerste aanwerving. Voor startende ondernemingen is er verder een korting voor de 2de tot 6e werknemer. Dit geldt trouwens voor alle sectoren. Voor de horeca specifiek is er een korting voor 5 werknemers per horecazaak, wat neerkomt op een RSZ-korting tot 16.000 euro per horecazaak per jaar. Dit is een echte lastenverlaging waar verschillende werknemers van kunnen genieten.

 

Philippe: “Flexi-jobs in horeca zijn een groot succes. Wie in horeca wil bijverdienen, laten we bijverdienen.”

 

 1. Charter met de fiscale en sociale inspectiediensten

De fiscale en sociale controle wordt aangenamer en gerichter. Zo werd een charter opgesteld voor de inspectiediensten, met daarin duidelijke richtlijnen. Controles van verschillende inspectiediensten dienen bijvoorbeeld zoveel mogelijk in één inspectie op éénzelfde moment te gebeuren, met respect voor de goede werking van de zaak en voor de klanten.

 1. Flexi-jobs: onbeperkt bijverdienen in de horeca

Wie 4/5de werkt in een hoofdjob bij een andere werkgever, kan onbeperkt bijverdienen in de horeca. Werk je bijvoorbeeld overdag als leraar of bediende, maar wil je ’s avonds nog iets extra verdienen, dan kan dat voortaan volledig fiscaal en parafiscaal vrijgesteld van taksen.

 1. Flexibele studentenarbeid in uren

Naar schatting 450.000 jobstudenten oefenen deze zomer een vakantiejob uit. Dat is een record. Reden? De nieuwe regeling. Sinds 1 januari mogen studenten 475 uren studentenarbeid verrichten in plaats van de vroegere 50 dagen.

 

Maggie: “De studentjobs in uren realiseerden we op vraag van studenten en horeca-ondernemers. Win-win.”

 

En verder voor alle zelfstandigen

We zetten de diverse maatregelen op een rijtje.

 1. Minder lasten en meer overhouden
 • Verlaging van de personenbelasting. Meer bepaald genieten zelfstandigen van de afschaffing van het 30%-tarief: deze inkomensschijf komt volledig in het 25%-tarief. De ondergrens van de inkomensschijf van het 45%-tarief wordt opgetrokken waardoor een groter deel van het inkomen aan 40% belast wordt in plaats van aan 45%.
 • De persoonlijke sociale bijdragen van zelfstandigen dalen van 22% naar 20,5%.
 • Ondernemers die in de jaren 2016 tot en met 2020 voor de eerste keer een werknemer aanwerven, zullen voor deze eerste aanwerving geen patronale bijdragen moeten betalen.
 • De werkgeversbijdrage voor alle werknemers daalt van 32,4% naar 25%.
 • Er is een verdubbeling van de investeringsaftrek voor zelfstandigen en KMO’s tot 8%.
 • Er is een BTW-vrijstelling voor zelfstandigen en kleine ondernemingen tot een omzet van 25.000 euro op jaarbasis.
 1. Hoger pensioen
  De minimumpensioenen voor zelfstandigen zijn sinds 1 augustus 2016 eindelijk gelijkgeschakeld aan die van loontrekkenden. Vanaf 1 september 2017 worden deze nog eens verhoogd met 1,7% voor een onvolledige loopbaan en 1% voor een volledige loopbaan bovenop de eerdere verhogingen.

   

  Mathias: “Zelfstandigen die hinder ondervinden van openbare werken, moeten niet langer door de administratieve mallemolen en krijgen nu automatisch een fiscaal vrijgestelde vergoeding van 2.000 euro. Daarvoor hoeven ze bovendien niet langer de deuren te sluiten.”

 2. Betere bescherming bij ernstige hinder: de hinderpremie die wordt uitbetaald bij ernstige hinder door openbare werken. Je krijgt automatisch 2.000 euro toegekend en een extra bedrag vanaf de 22e In het bijzonder Mathias De Clercq ijverde hiervoor.
 3. Het overbruggingsrecht werd aangepast. Zelfstandigen die om economische redenen hun activiteiten moeten stopzetten, krijgen voortaan ook een maandelijkse uitkering. Tevens een uitbreiding met vier weken van het moederschapsverlof tot in totaal 12 weken.
 4. En nog een last news, niet te missen: er komen maatregelen om fiscale nadelen weg te werken die zelfstandigen nu hebben in vergelijking met vennootschappen. Zo daalt de belasting op stopzettingsmeerwaarden en worden milieuvriendelijke wagens ook voor zelfstandigen fiscaal voordeliger. De investeringsaftrek wordt verhoogd naar 20%, zowel voor kleine zelfstandigen als kmo’s. Om eenmanszaken te ondersteunen wordt een kostenforfait ingevoerd, gelijk aan dat van werknemers. En verder krijgen we de herinvoering van de proefperiode voor nieuwe werknemers. Wie tijdens de eerste drie maanden ontslagen wordt, krijgt voortaan een opzeg van één week in plaats van twee. Tussen de derde en vierde maand bedraagt de opzeg drie in plaats van vier weken, tussen de vierde en vijfde maand blijft het vier weken en tussen de vijfde en zesde maand wordt de opzeg vijf weken in plaats van de huidige vier.